Ulv i fremgang

Ulvens historie i Danmark er historien om et hadet dyr, der blev udsat for målrettet bekæmpelse. Især i 1600-tallet, hvor krige og misvækst, prægede billedet, var der mange problemer med ulvene. Omkring 1650 tog ulve i et mindre område i Slesvig intet mindre end 1275 heste, 225 køer, kalve og svin! 

I perioden 1681-90 blev der i den vidtstrakte Farrisskov, som dækkede hele det centrale Sønderjylland, nedlagt over 300 ulve. Bekæmpelsen gjorde dog kraftigt indhug i bestanden, og den sidste danske ulv blev skudt ved Skive i 1813.

I de seneste årtier har den europæiske ulvebestand været i fremgang. Ulven er fredet i mange lande og er ydermere omfattet af EU’s habitatdirektiv, som tilsiger, at man skal forvalte ulvene, så bestandene har det godt. Bestanden i det østlige Tyskland er i kraftig vækst, og når ulvene vandrer vestover, vil nogle af dem naturligt blive ledt op gennem Holsten og Slesvig og videre op gennem Jylland. Her er der masser af føde (rådyr og krondyr), og der er masser af plads.

Ulven er altså kommet for at blive. 

Forskere mener, at den danske natur kan oppebære en bestand på op imod 50-100 ulve. Eftersom en ulv i løbet af et år fortærer, hvad der svarer til et lille ton vildt, betyder det, at ulvene årligt vil kunne fortære 4000 rådyr eller 6-700 krondyr – i forhold til det årlige vildtudbytte ved jagt på hvv. 100.000 for rådyr og 5000 for krondyr. 

Sammenlignet med mængden af trafikdræbte dyr eller effekten af fx ræv og tamkatte vil ulvens indvirkning på den danske natur være marginal. Et positivt element vil dog være den øgede forekomst af ådsler, som i udpræget grad er en mangelvare i den danske natur. Ådsler er nemlig fødekilde for en mængde sjældne biller og rovfugle.

Billedet viser den første dokumenterede observation af ulv i Danmark i 199 år!
Foto: Kim Frost 

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk