Stær

Sturnus vulgaris

Kendetegn

Stæren er en kompakt, sort fugl med violet og grønt metalskær og hvide småpletter. Vinterdragten har en del hvidgrå pletter, som delvist forsvinder om sommeren. Han og hun ligner hinanden. Hunnen har dog lidt flere hvide pletter i sommerdragten end hannen. Ungfuglene er ensfarvede gråbrune.

Livet uden for byen

Stæren er talrig i alle danske landsdele. Den findes fortrinsvis i det åbne land på enge, strandenge, tangvolde og større plæner. Da stæren yngler i huller er det en forudsætning, at den kan finde hule træer, gamle spættehuller, eller at der er sat redekasser op. De fleste danske stære er trækfugle. De overvintrer hovedsageligt i England, hvor man også kan træffe dem i større flokke i byerne. De senere år er stærene dog i stigende antal begyndt at overvintre i Danmark. Allerede fra sidst i august begynder stærene at samle sig for at forlade landet. De vender tilbage i februar marts.

Føde

Stærens føde er alsidig. I yngletiden er orme, snegle, edderkopper, insekter og larver, især stankelbenlarver, vigtige fødeemner. Stære ses også ofte i opskylszone, på kysterne, hvor de finder tangfluelarver. Senere på sommeren æder stæren bær, korn fra kornmarker og frø fra foderbrættet.

Livet i byen

Stæren er almindelig i byen. Her nyder den godt af, at der er åbne arealer i parker og industrikvarterer, og at der fodres fugle og opsættes redekasser. Om foråret sidder stæren og synger i et træ i haven eller på en ledning. Stæren er kendt for at imitere ikke bare andre fugle, men også mekaniske lyde frembragt af mennesker. Den yngler i redekasser, i hulrum i bygninger eller under tagspær. Stære yngler gerne mange i nærheden af hinanden. Hunnen lægger 5-6 æg først i maj. Han og hun ruger på skift 12-14 dage og fodrer ungerne i fællesskab, indtil de er flyvefærdige efter 20-22 dage. Normalt lægger stærene kun et kuld om året. Inden man får set sig om, har stærene sidst på sommeren samlet sig på master og ledninger og er klar til at trække bort.

Videre læsning 

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk