Solsort

Turdus merula

Kendetegn

Solsorten er en af de mest kendte fugle i byen. Det er en kraftig drossel med lang hale. Hannen er helt sort, og hunnen er brunlig. Ungfuglene er også brunlige, men har flere pletter i fjerdragten end hunnen.

Livet uden for byen

Helt frem til omkring 1880 var solsorten fåtallig og forekom kun i skovene. Herfra begyndte den så småt at brede sig til byerne, og i dag er bestanden tættere i villakvarterer og parker, end i skoven. Uden for byen er solsorten mest almindelig i løvskove, men forekommer også i granskove. De fleste solsorte overvintrer i Danmark, men ca. 20% trækker til Holland, Frankrig og England, hvor de opholder sig fra sidst i september eller fra oktober til midt i februar eller først i april.

Føde

Solsorten samler det meste af sin føde på jorden. Den vender nedfaldsblade og ses ofte trække regnorme op på græsplænen. Om sommeren lever den af forskellige insekter og smådyr som fx sommerfuglelarver, regnorme og snegle. Om vinteren lever den af frugter, især æbler, og bær. Den er en flittig og ofte dominerende gæst ved fodrebrættet.

Livet i byen

Solsorten er almindelig i folks haver, i parker, på kirkegårde og i baggårde, kort sagt alle steder, hvor der bare er en smule grønt. Fra tidligt forår og selv på milde vinterdage kan man i høre dens melodiske sang fra baggårdene. Solsortene anbringer reden i en busk, i hækken, i carporten, cykelskuret, bag nedløbsrøret og andre steder, hvor den kan finde læ. Den er tillidsfuld over for mennesker, men skælder ud, hvis man kommer for tæt på reden. Hunnen lægger 4-6 æg i april og udruger dem i løbet af 12-15 dage. Ungerne forlader reden, når de er 12-14 dage gamle - et par dage, før de kan flyve. Da hunnen tit begynder på det næste kuld lige efter, at ungerne har forladt reden, er det ofte hannen, som alene fodrer de nyudfløjne unger. Solsorte lægger normalt to kuld, men kan lægge op til tre kuld pr. sæson. Solsortereder er ofte nemme at finde, og mange af solsortens unger ender derfor som føde for skader, krager eller katte.

Videre læsning 

Fugle og natur

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk