Husrødstjert

Phoenicurus orhruros

Kendetegn

Lille, grå fugl med rødbrune halefjer og rødbrun overgump. Hannens ansigt og underside er blåsort. Hannen synger ofte fra tårne, master, skorstene og antenner.

Livet uden for byen

Husrødstjerten er oprindelig en klippefugl. Den stammer fra Syd- og Mellemeuropa, og herfra har den spredt sig op gennem Europa, hvor den første gang blev registreret ynglende i 1872.

Føde

Husrødstjerten lever næsten udelukkende af insekter, som den for det meste tager på jorden. Om efteråret kan den dog tage lidt bær.

Livet i byen

Her i landet lever husrødstjerten udelukkende i nærheden af menneskelig bebyggelse. Den er hyppigst i byernes havneområder og industrikvarterer, men yngler også i bymidten og ved tegl- og savværker. De største bestande findes i København og Århus samt i flere sønderjyske byer. Husrødstjerten er en trækfugl. Den ankommer fra vinterkvartererne i Middelhavsområdet og Nordafrika til Danmark i marts-maj og trækker sydpå fra juli til oktober. I milde vintre kan enkelte individer dog forblive i landet. Reden anbringes ofte på bygninger, fx i murhuller og under tagspær. Husrødstjerten går dog også gerne i kasser. Den lægger 4-6 æg i begyndelsen af maj. Hunnen ruger alene, mens både hannen og hunnen fodrer ungerne. Æggene udruges efter 14 dage, og ungerne er flyveklare efter 16 dage.

Videre læsning

Natur og fugle

Dof

The Internet Bird Collection (video og lyd)

 

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk