Stor korsnæb

Loxia pytyopsittacus               

 

Beskrivelse

Stor korsnæb er en kraftigt bygget finke på størrelse med en dompap. Den ligner umiddelbart de to andre arter af korsnæb, der træffes her i landet, hhv. lille og hvidvinget korsnæb. Lille korsnæb er dog langt den almindeligste af de tre arter. Stor korsnæb kan i felten være vanskelig at skelne fra især lille korsnæb. Stor korsnæb har dog et højere og kraftigere næb og er en smule kraftigere bygget.

Alle korsnæb kendes lettest på næbbet. Det er relativt kraftigt og buet så spidserne krydser hinanden, når næbbet er lukket. Umiddelbart kan det minde lidt om et papegøjenæb. Næbbet er en meget specialiseret tilpasning til at lirke frøene ud af nåletræskoglerne om vinteren.

Hanner og hunner er meget forskellige i farvetegning. Hannen er flot teglstensrød med brunlige vinger, mens hunnen er mere grågrøn eller gulgrøn.

Udbredelse

Stor korsnæb er en yderst sjælden ynglefugl i Danmark. De danske ynglefund er fra hhv. Jylland og Sjællands Odde. Arten er dog regelmæssig som sommer- eller vintergæst, evt. i flokke af lille korsnæb.

Som art er stor korsnæb forholdsvist begrænset i sin udbredelse. Den optræder som ynglefugl i Norge, Sverige, Finland, Letland og i Rusland indtil Ural.

Levesteder

Arten er stærkt knyttet til fyrreskov. Den kan dog også optræde i blandet nåleskov, hvis der er mange fyrretræer iblandt.

Biologi

Stor korsnæb yngler om vinteren, men den lægger sine æg lidt senere end lille korsnæb. Bortset fra det minder dens ynglebiologi meget om lille korsnæbs.

Stor korsnæb er specialiseret i frø fra fyrrekogler. Dets kraftige næb er specielt bygget til at lirke frø ud af fyrrens hårde kogler. Normalt brækkes koglen af, og fuglen flyver hen til en foretrukken ædeplads. Under sådanne ædepladser ses ofte store mængder af fyrrekogler. Stor korsnæb kan også kaste sig over kogler fra gran og lærk, ligesom den undtagelsesvist tager andre plantefrø og mindre insekter.

Bestanden af stor korsnæb svinger i tæt takt med frøsætningen i de store fyrreskove. I år stor ynglesucces og derefter stor fødeknaphed i udbredelsesområdet optræder stor korsnæb invasionsagtigt i Nordeuropa den efterfølgende vinter. I det hele taget flytter arten sig meget efter fødens tilgængelighed.

 

Foto: © Steen Højmark-Jensen

Fakta                 

Længde: 17 cm

Vægt: 35-45 gram

Vingefang: 30,5-33 cm

Yngleperiode: Marts-april

Antal æg/kuld: 2-4 æg/kuld

Antal kuld/år: 1 kuld/år

Rugetid: 14-16 dage

Ungetid: 25 dage

Bestand: 0-1 ynglepar (2000)

Udbredelse, verden: Skandinavien, Baltiske lande og det vestlige Rusland

Udbredelse, Danmark: Ganske få ynglefund, heraf et fra Sjælland

Beskyttelse: Fredet

Anvendelse: Ingen

Fjender: Rovfugle, primært spurvehøg

Stand/trækfugl: Vintergæst (oktober-april) samt invasionsgæst (oktober til august)

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk