Sølvmåge

Larus argentatus argentatus                              

 

Beskrivelse

Sølvmågen er en stor måge. Vingeoversiden er lyst grålig, vingespidserne sorte med små, hvide felter. Sølvmågen har et næsten kridhvidt hoved med et kraftigt gulligt næb med en rød prik. Ungfuglene er mørke og brunspættede med en lidt lysere hale, der har et bredt sort endebånd. Mågen skifter mere eller mindre sin fjerdragt to gange om året, og først i en alder af 3-4 år får den sin færdige voksendragt.

Her i landet kan sølvmåge forveksles med svartbag og sildemåge. Begge måger er dog sortryggede. Ungfuglene ligner mere, men er væsentligt mørkere. Stormmåge er en mindre udgave af sølvmåge, dog altid med grønligt næb.

Udbredelse

Sølvmågen er udbredt overalt i Nord- og Nordvesteuropa, og den er særdeles talrig. Alene i Danmark yngler omkring 60.000 par. Sølvmågen kan ses over det meste af landet ved lavvandede kyster, havne, moler og bygninger og fouragerende på marker inde i landet.

I Middelhavsområdet og i Nordamerika møder man måger, der ligner sølvmågen meget, nemlig hhv. middelhavssølvmåge og amerikansk sølvmåge.

Genetiske analyser har vist, at de hidtidige racer af sølvmåge næsten alle sammen er ”gode”, selvstændige arter, dvs. at der er meget lidt (hvis nogen) udveksling af gener mellem de forskellige bestande. Således er både middelhavssølvmåge og kaspisk måge udnævnt til nye arter, og det har vist sig, at amerikansk sølvmåge er vidt forskellig fra de europæiske sølvmåger, faktisk er den tættere beslægtet med langt mere anderledes udseende amerikanske mågearter.

Levesteder

Sølvmågen yngler på småøer og holme, hvor den etablerer tætte kolonier. Den kan dog også yngle enkeltvist på hustage. Det ses bl.a. i Århus, hvor sølvmågen yngler på boligblokkenes flade tage.

I vinterhalvåret overnatter tusindvis af sølvmåger ofte kollektivt på havet, inden de næste morgen igen drager ind over land i store, flotte v-formationer. En del af vore ynglefugle overvintrer i Sydvesteuropa, mens Danmark samtidig gæstes af skandinaviske ynglefugle.

Biologi

Sølvmågen er kønsmoden i en alder af 3-4 år. Hannen og hunnen danner par for livet, men et enkelt sidespring eller to forekommer. Reden anlægges i en lille fordybning på jordoverfladen. Både han og hun deltager i udrugningen af æggene.

Sølvmågen er altædende og spiser såvel husholdningsaffald som regnorm og fisk. I gamle dage, hvor affald blev hældt direkte ud i den fri natur på lossepladsen, var sølvmågen en obligatorisk gæst. I dag er affaldssorteringen mere grundig, og mågerne har måttet finde andre alternativer. Det er bl.a. gået hårdt ud over en lang række vandfugle, idet sølvmåger meget gerne spiser fugleunger. Ællinger af ederfugle er særdeles populære, og sølvmågerne tager deres store del af den årlige ederfugleproduktion. 

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: 60 cm

Vægt: 750-1300 g

Vingefang: 125-155 cm

Yngleperiode: Ultimo marts - juni

Antal æg/kuld: 2-3 æg

Antal kuld/år: 1

Rugetid: 28-30 dage

Ungetid: 35-40 dage

Bestand: 55.000-60.000 ynglepar (2000)

Udbredelse, verden: Nord- og Nordvesteuropa

Udbredelse, Danmark: Ses over det meste af landet

Beskyttelse: Må jages fra 1. oktober til 31. januar, ellers fredet

Stand/trækfugl: Delvis trækfugl, overvintrer i Sydvesteuropa

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk