Grågås

Anser anser      

 

Beskrivelse

Grågåsen er en stor, grålig gås med et kraftigt, orangerødt næb og lige så store, lyserøde fødder. Hovedet er kun en anelse mørkere end kroppen. I flugten bemærker man en tydeligt tofarvet vinge, hvor forvingerne (dækfjerene) er væsentligt lysere end bagvingekanten (svingfjerene).

Grågåsen ligner kortnæbbet gås og sædgås. Begge er mørkere og mangler kontrast på vingerne, og deres stemmer er ikke så bralrende som grågåsens.

Udbredelse

Grågåsen yngler vidt udbredt over hele Nord- og Østeuropa. I Vesteuropa findes den mere spredt som følge af udsætninger.

I Danmark er grågåsen gået voldsomt frem de seneste år, så i dag kan stort set træffe den over hele landet, dog med koncentrationer i det vestlige Limfjordsområde og det østlige Jylland og Øerne.

Levesteder

Grågåsen yngler i dag i langt de fleste søer. Normalt er der kun et par eller to, men på nogle lokaliteter, fx i Vejlerne, yngler de tæt med over 1.000 par. Fuglene indfinder sig på ynglepladserne sidst i februar, når mildningen sætter ind. På gode dage ser man da den ene flok efter den anden, som alle flyver i nordlig retning. Efter yngletiden fælder gæssene deres svingfjer, og de mister derfor flyveevnen for en periode. Derfor samles de på steder, hvor der er fred og ro og ingen forstyrrelser, fx på Saltholm eller ved Maribo-søerne. Når fældningen er overstået, opsøger gæssene de vante rastepladser – gerne lavvandede søer – hvor de skiftevis ligger på vandet eller går på land for at græsse.

Den 1. september sker der en stor omvæltning i gæssenes liv, når jagten går ind. Nu søger fuglene sammen i forstyrrelsesfrie områder, inden det egentlige træk mod syd sætter ind i slutningen af oktober. De fleste danske gæs trækker til Sydvesteuropa, men et stadig stigende antal vælger at overvintre i Danmark.

Biologi

Grågåsen yngler normalt i en alder af tre år. Æggene bliver lagt i februar-april. Det er hunnen, der ruger, mens hannen forsvarer territoriet. Grågæs lægger et kuld om året, men hvis æggene går tabt, lægges normalt endnu et kuld. Parret holder sammen år efter år.

Efter ca. 28 dages rugning, klækker æggene samtidigt. De små gæslinger er hurtigt på benene og følger dagen efter de voksne fugle til nærmeste sø. De første gæslinger kan ses allerede i første halvdel af marts.

Grågæssene lever af alt plantemateriale, der er næring i. Det kan være grønt græs eller vandplanter, men næringsrige rødder spises også gerne.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Vægt: 3,5-4 kg

Vingefang: 150-170 cm

Yngleperiode: Ultimo februar - juni

Antal æg/kuld: 4-6 æg

Antal kuld/år: 1

Rugetid: 26-28 dage

Ungetid: 50-60 dage, redeflyende

Bestand: 6.000-10.000 ynglepar (2000)

Udbredelse, verden: Primært Nordvest- og Østeuropa, Skotland, Sibirien

Udbredelse, Danmark: Almindelig i det meste af Danmark, særligt østpå

Beskyttelse: Må jages 1. september - 31. december, ellers fredet

Anvendelse: Kød

Stand/trækfugl: Trækfugl. Dog tendens til forsøg på overvintring

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk