Bogfinke

Fringilla coelebs                         

 

Beskrivelse

Bogfinken er på størrelse med en gråspurv. Hannen har en flot, blågrå kalot og nakke med et sort bånd over næbet. Kinderne er røde ligesom brystet. Hunnen er kedelig gråbrun. Begge køn kendes på de to hvide vingebånd.

Udbredelse

Bogfinken er en af Danmarks almindeligste og mest udbredte fuglearter og findes overalt i landet. De fleste er standfugle, men en mindre del, især hunner og ungfugle, trækker til Sydvesteuropa om vinteren.

Levesteder

Bogfinken yngler i næsten alle træbevoksede naturtyper. Der skal dog helst være enkelte højere træer for at den lader sig lokke. I det åbne land yngler bogfinken i læhegn, vildtremiser og større gårdhaver. Den er desuden en meget almindelig havefugl, specielt i ældre villahaver.

Biologi

Bogfinken har navn efter forkærligheden for bøgetræets frugter, bog, og efter lokkestemmen “fink-fink”. Mængden af bog er så vigtig, at vinterbestanden af bogfinker svinger med bøgens frøsætning. I år med mange bog, de såkaldte oldenår, kan der være mere end dobbelt så mange bogfinker som i dårlige oldenår, sandsynligvis fordi en større del af de gennemtrækkende skandinaviske fugle bliver her, når føden er rigelig.

Reden anbringes i et træ eller en busk. Den bygges af mos og lav og fores med fjer og hår. Æggene lægges fra begyndelsen af april, og det er udelukkende hunnen, der ruger.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: 14-16 cm

Vægt: 18-29 g

Vingefang: 25-29 cm

Yngleperiode: Medio april til medio juni

Antal æg/kuld: 4-6 æg/kuld

Antal kuld/år: 1 kuld/år

Rugetid: 12-15 dage

Ungetid: 15 dage

Bestand: 1,5-2 millioner par (2000)

Levealder (max.): 12 år

Udbredelse, verden: Udbredt i hele Europa og det nordlige Afrika

Udbredelse, Danmark: Yngler i hele landet og er især almindelig i Midtjylland

Fjender: Spurvehøg, mår, ræv

Stand/trækfugl: Standfugl

Stemme: Sangen lyder, som hvis man siger: ’d’ d’ d’ d’ d’ ka’ jeg sig’ lige så tit det ska’ være’

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk