Rødmus

Myodes glareolus                       

 

Beskrivelse

Rødmus hører til studsmusene, der er karakteriseret ved små ører, små øjne og kort hale. Karakteristisk for rødmusen er den rødbrune rygfarve, og at halen er ca. halvt så lang som kroppen. Bugens farve er grålig-gullig.

Udbredelse

Rødmusen er vidt udbredt i Danmark med undtagelse af det vestligste Thy og de fleste mindre øer, da de som regel ikke er skovklædte. Den er formentlig Danmarks talrigeste pattedyr.

Levesteder

Rødmusen er først og fremmest en skovart, men den kan også findes i krat, læhegn, rørskov og småbiotoper med træ- eller buskvegetation. Desuden kan den forekomme i ældre haver, dog meget sjældent inden døre. I løvskove kan bestanden komme op på 60-70 dyr pr. hektar.

Biologi

Yngleperioden begynder i april-maj, når de overvintrende individer bliver kønsmodne. Hunnerne er territoriale, mens hannernes territorier godt kan overlappe hinanden og ligeledes overlappe flere hunners territorier. De overvintrende individer får sjældent mere end 1-2 kuld, mens de først fødte unger som regel også når 1-2 kuld inden vinteren. Dvs. at bestanden som sådan får 3-4 kuld om året. Sent fødte unger yngler først næste forår.

I gode oldenår, især med bog, kan rødmus yngle hele vinteren. Derved opbygges store bestande, der kulminerer i juli-august. De gode oldenår kommer efter varme, tørre somre. Et museår i skoven kan altså forudsiges to år i forvejen.

Rødmus lever hovedsagelig af frø, men kan især om foråret også spise grønne planter, fx anemoner eller kimplanter af bøg. De tager i mindre mængde svampe samt dyrisk føde som insektlarver. Rødmus indsamler og gemmer bog og agern i små depoter, som ligger tæt ved jordoverfladen i sidegange til deres underjordiske gange. Herved anbringes frøene under rigtigt gode spiringsbetingelser. Hvis de ikke bliver ædt, spirer de om foråret, og får de nyspirede planter lov til at blive store, vil de stå tæt sammen som en gruppe såkaldte musebøge.

Hasselnødder, der er åbnet af rødmus, kan kendes på, at hullets rand står skarpt og uden gnavmærker på ydersiden af nødden. Rødmus kan gnave knopper af fx juletræer og kan derved gøre nogen skade. Ligeledes ses ofte helt afbarkede grene af hyld, idet rødmus kan klatre op i træer og buske.

 

© Sussie Pagh

 

Fakta                 

Kropslængde: 8-10 cm

Halelængde: 3,5-6 cm

Vægt: 15-32 g

Parringsperiode: April-september

Drægtighedstid: 18 dage

Antal unger/kuld: 4-5

Antal kuld/år: 3-4

Levetid (max.): 1,5 år

Udbredelse, verden: Skovbæltet fra De britiske Øer gennem Europa til Bajkalsøen i Asien

Udbredelse, Danmark: Hele landet med undtagelse af det vestlige Thy og mindre øer

Fjender: Rovdyr, rovfugle, ugler

Andre navne: Klatremus (norsk)

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk