Lille vandsalamander

Lissotriton vulgaris                   

 

Beskrivelse

I parringsdragten udvikler hannen en takket rygkam, som fortsætter ud på halen. Der er også en kam på halens underside. Hannen er mere farverig end hunnen. Han har et lyseblåt og et rødligt bånd langs undersiden af halen. Hos begge køn er maven orange med sorte pletter. Hovedet har mørke længdestriber. På land uden for yngletiden virker begge køn brunlige, men har stadig orange bug med sorte pletter.

De haletudselignende larver kendes bl.a. på ydre, buskede gæller og anlæg til forben.

Udbredelse

Lille vandsalamander er almindelig over hele landet, men mangler dog på Læsø, Rømø og Fanø. Arten er hyppigere i områder med god jord og forekommer derfor sjældnere på den magrere jord i Midtjylland. Den er gået meget tilbage på grund af fjernelse og tilgroning af vandhuller. Desuden forsvinder den ofte fra huller, hvor der er udsat fisk eller ænder, som æder æg og larver, og undertiden også voksne salamandre.

Lille vandsalamander er udbredt i det meste af Europa undtagen den Iberiske Halvø og polaregnene i nord.

Levesteder

Lille vandsalamanders ynglesteder er mindre vandhuller. Det er vigtigt, at vandet ikke er for dybt, og at en stor del af vandfladen kan blive solbeskinnet, så vandet ikke bliver for koldt. Uden for yngletiden går salamandrene på land og skjuler sig under sten, grene m.v. I fugtige og lune nætter kommer de frem og går på jagt. De går i hi om vinteren i jordhuller og lignende, hvor der er frostfrit. Undertiden kan man finde overvintrende salamandre i kældre, hvor de somme tider forveksles med firben.

Biologi

Lille vandsalamander opsøger vandhullerne fra marts. Arten opfører et parringsspil, som ender med, at hunnen optager hannens spermatofor (sædpakke). Æggene lægges i april-maj i etaper over en måned afbrudt af fødesøgning.

Når larven er 15 mm, er både forben og bagben udviklede. De voksne salamandre forlader vandet i juni-juli, ungerne først i juli-september. Enkelte overvintrer som larver. Dyrene går i vinterhi i oktober-november. De bliver kønsmodne, når de er fra 2 til 6 år gamle.

Lille vandsalamander er et rovdyr. De voksne lever af alskens smådyr som insekter, orme, snegle og haletudser. Larverne lever af myggelarver og af små krebsdyr som dafnier og vandlopper.

 

© Naturhistorisk Museum

 

Fakta                 

Længde: Krop inkl. hale 60-100 mm

Æglægning: April-maj

Antal æg: Op til 700 æg

Larver: 5-7 mm ved klækning

Nyforvandlede: 23-45 mm

Levetid (max): 12 år i naturen

Udbredelse, verden: Vidt udbredt i det meste af Europa

Udbredelse, Danmark: Hele landet, dog ikke på Læsø, Fanø og Rømø

Bestand: Almindelig

Beskyttelse: Fredet. Gullistet. Voksne, æg og larver må efter tilladelse hos Skov- og Naturstyrelsen samles ind i begrænset antal til undervisning og forskning

Fjender: Voksne tages af snog, hugorm, pindsvin, rotter, musvåge, fiskehejre, stor vandkalv, større fisk og ænder. Larverne bl.a. ædes af fisk og ænder

Andre navne: Triturus vulgaris

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk