Bo Skaarup, museumsdirektør

Ledelsesberetning for 2015

Naturhistorisk Museum skal gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af naturarven i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

I lokalt, nationalt og globalt perspektiv skal museet belyse naturen, dens udvikling, nutidige miljø og samspillet med mennesket.

Museets geografiske ansvarsområde er Danmark. Museets emnemæssige ansvarsområde er naturhistorie. Museets tidsmæssige ansvarsområde er ubegrænset.

I forhold til årets faglige aktiviteter, udstillinger og projekter mv. henvises til museets årsberetning.

 

Udvikling i aktivitetsniveauet

Der har været en stigning i besøgstallet. Det totale antal af gæster (besøgende, offentlige arrangementer internt og eksternt og interne og eksterne foredrag) var i 2013: 58.922, 2014: 61.383 og til 2015: 66.227 personer.

Der har ligeledes været en stigning i antallet af forskningspublikationer fra 2013: 8, 2014:16 og til 2015: 16 stk. hvoraf 9 i 2015 er fagfællebedømt.

 

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Der er sket sammenlægning af skoletjeneste, publikumsafdeling og udstillingsafdeling til en samlet afdeling, ledet af ny udstillings- og formidlingsleder. Ny butiks- og bookingansvarlig er ansat til varetagelse og optimering af billetsalg og erhvervsarrangementer. Dertil udvidelse af antallet af projektmedarbejdere i tilknytning til udvidelse af projektporteføljen. Museet er i lighed med 2013 og 2014 under løbende forandring fra ”museumsinstitution” til ”museumsvirksomhed” med et stærkt ledelses- og medarbejderfokus på balancen mellem faglighed og økonomisk bæredygtighed. Der har fortsat været fastholdt en stram timeregistrering af arbejdstimer og udgiftsstyring kombineret med et målrettet ledelsesfokus på indtægts- og løndækkende aktiviteter, mange heraf fondsfinansierede.

 

Af væsentlige aktiviteter i 2015 kan nævnes:

 • SPECIFY – fælles samlingsdatabase for alle danske naturhistoriske museer. Digitalisering af museets samlinger påbegyndt, sortering, meta-registrering og datavask af samlingsdata påbegyndt.
 • Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering. Opfølgningsplan forløber fra primo 2016 til primo 2017.
 • Fortsat intensiv ulveforskning og formidlingsarbejde i samarbejde med Aarhus Universitet.
 • Atlasundersøgelser: Padder og krybdyr, guldsmede og sommerfugle.
 • Fortsat udvikling af museets out-reach foredragsvirksomhed ”fortællerholdet”.
 • Udvikling af ”Nat på Museet”, intensivering af ferieaktiviteter, naturture, ude-af huset projektaktiviteter, øvrige formidlingsaktiviteter samt udvidede åbningstider.
 • Ny booking portal for skoletjenesten og udvikling af læringstilbud.
 • Gennemførelse og opfølgning af arbejdspladsvurdering (APV) og MUS samtaler.
 • Organisationsarbejdet ”Den sunde mødekultur” om roller og opgaver.
 • Ressourceoptimering på bygningsdrift, service og vedligehold. 
 • Behovsanalyse ift. museets kommende digitale projekt- og ressourcestyringsværktøjer.
 • Implementering af afdelingsvise kvartalsopfølgninger til sikring af museets årsresultat. 
 • Aktiv deltagelse i Aarhus 2017, ODM, MiD, MMU, ESCITE, Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Naturhistorie og Strategiske Panel.

 

Af væsentlige bevillinger (≥1 mio. kr.) i 2015 kan nævnes:

 • Bevilling fra Nordea-fonden på 12 mio. kr. til udstillingen ”Tilbage til Istiden” i samarbejde med Aalborg Zoo.
 • Bevilling fra 15. juni Fonden på 2,15 mio. kr. til ”Nye arter i Danmark”.
 • Bevilling fra Villum Fonden på 1,235 mio. kr. til BioWide.
 • Bevilling fra 2017 Fonden på 2,0 mio. kr. til ”Rethink Urban Habitats” i 2015-2017.
 • Bevilling fra Nordea-fonden på 1,0 mio. kr. til Smag på Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune
 • Bevilling fra Nordea-fonden på 5,1 mio. kr. til Habitat:Aarhus
 • Bevilling fra Nordea-fonden på 3,0 mio. kr. til Jeg kigger på fugle i samarbejde med Ornitologisk Forening

 

Af bestyrelsens væsentligste aktiviteter kan nævnes:

Museets bestyrelse er i foråret 2015 blevet fuldtallig med udpegningen af 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget af den øvrige bestyrelse, under hensyn til museets behov. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. Bestyrelsen har i 2015 revideret sin forretningsorden.

Bestyrelsen har i foråret 2015 beskæftiget sig med eventuel udflytning fra Universitetsparken til en mere central placering i Aarhus midtby. Flytteplanerne blev i juni 2015 udskudt pga. utilstrækkelig projektøkonomi.

Bestyrelsen har siden nedsat et underudvalg til analyse af museets udviklingsmuligheder.

Bestyrelsen har desuden i forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering nedsat et underudvalg til prioritering af museets samlings- og forskningsarbejde

 

Organisationens bevægelse i 2015:

Museets drift og udvikling har samlet set været præget af styrkelse af de organisatoriske rammer, øgede klarhed på faglighed og økonomisk balance, stigninger i museets aktivitets og projektindtægter samt øget professionalisering i opgavevaretagelsen af museumslovens 5 opgavesøjler.

 

Det regnskabsmæssige resultat i forhold til det budgetterede

Aktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de lovgivnings- og vedtægtsbestemte målsætninger, der er opstillet for museet.

Vi har i 2015 modtaget flere større bevillinger som strækker sig over flere budgetår, så en del projektopgaver fortsætter i 2016 og 2017. I lighed med 2014 har museets flytteplaner i foråret 2015 forårsaget en forskydning af større renoveringsopgaver til 2016.

Årets resultat opgøres regnskabsmæssigt til kr. -73.168 og disponeres, som det fremgår af regnskabet side 13.

Særlige bemærkninger:

Årets resultat blev budgetteret til kr. 208.000. Årsafvigelsen mellem årsbudget og årsresultat udgør således i alt kr. - 281.168 inklusive de samlede omkostninger til ikke-budgetterede bygherrerådgiverudgifter ifm. museets flytteplaner på i alt kr. 560.000.

Modregnet de ovennævnte rådgiverudgifterne udviser museumsdriften derfor isoleret set en positiv årsafvigelse på kr. 258.832.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke truffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke museets finansielle stilling.

 

Museets forventninger til fremtiden

På grundlag af det udarbejdede budget 2016 forventer museet, at driften fortsat udviser en positiv tendens i de kommende år. 

Hovedtallene for museets årsregnskab 2015

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk