Flora og fauna

Med de mange forskellige naturtyper giver det sig selv, at floraen på Molslaboratoriet er særdeles rig.

På heden dominerer hedelyng og græsarten bølget bunke, men enkelte partier rummer tillige revling, sandstar og sandskæg og gul evighedsblomst.

Overdrevene er et mylder af farver med gode bestande af djævelsbid, bakkenellike, tjærenellike, blåhat, lægeoksetunge samt specialiteter som opret kobjælde og kantet kohvede. Mange steder står der maleriske enebærbuske.

Kærene og engen er ekstremt artsrige. Bemærkes skal bl.a. tormentil, vinget perikon, butblomstret siv, majgøgeurt, loppe-, skede- og krognæb-star, hjertegræs, mosetroldurt og engviol.
  
Egekrattet er inficeret med almindelig gedeblad (vild kaprifolie), og skovbunden huser blåbær, stor fladstjerne og almindelig kohvede. I askeskoven findes bl.a. sannikel og skovmærke, og i bøgeskoven møder man stor konval og hvid anemone.

Dyr
Hvad dyrelivet angår, er Molslaboratoriet et af de bedst undersøgte områder i Danmark. Arts­rigdommen er efter danske forhold meget stor. 

Pattedyr
Pattedyr-faunaen er særdeles velundersøgt. Mange større arter er talrige her, bl.a. rådyr, ræv og grævling, ligesom de fleste småpattedyr og en del flagermus er godt repræsenteret.

Fugle 
Blandt ynglefuglene kan nævnes specialiteter såsom hvepsevåge, hedelærke, rødrygget tornskade, skovsanger og grønspætte. I det åbne land møder man gulspurv, sanglærke, skovpiber, løvsanger og tornirisk. 

Smådyr
Insektlivet på arealerne er ekstremt rigt med sjældne arter inden for næsten alle grupper. 
For dagsommerfugle er arealerne i særklasse. Også gødningsbiller har her store bestande. Arealerne er et godt sted, hvis du vil se den flotte mariehøneedderkop.

Se en artsliste for området her: http://www.fugleognatur.dk/lokalitet.asp?mode=unik&ID=25440

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk