Forskningsprojekter ved Molslaboratoriet


Større forskningsprojekter i samarbejde med andre forskningsinstitutioner

 

Klimabetingede ændringer i funktionen af hedeøkosystemer. CLIMOOR (1998-2000) ), VULCAN (2001-2004), INCREASE (2009-2013)

Tværnationale forskningsprojekter støttet af EU baseret på identiske feltforsøg i hede- og andre dværgbusksamfund i 4 – 6 europæiske lande, der repræsenterer gradienter fra varmt til køligt - og fra tørt til fugtigt klima. I hvert feltforsøg mani-puleres temperatur og nedbør ved hjælp af auto-matisk virkende ”gardiner”. Det danske feltforsøg blev etableret i et lynghedeområde på Molslabo-ratoriets areal i 1998 og fungerer endnu i 2014.

Naturhistorisk Museum/Molslaboratoriet bidrog i 2003 med undersøgelser af leddyrfaunaens reaktion på klimamanipulationen i alle seks europæiske forsøgsområder.

Udvalgte publikationer: Beier (2005), Beier, Emmett et al. (2004, 2009), Beier, Riis-Nielsen et al. (2001), Gjelstrup & Petersen (2004), Maraldo et al. (2008), Petersen & Gjelstrup (2004, 2005), Petersen (2011), Schmidt, Riis-Nielsen & Beier (2005).

Se hele publikationslisten

Læs om sandmarkens kultur- og naturhistorie i Nationalpark Mols Bjerge (2006-2007)

I samarbejde med Landbrugsmuseet Gammel Estrup, Ebeltoft Museum, Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Geografisk Institut, Københavns Universitet blev arealer på Molslaboratoriets område pløjet med gamle plove (hjulplov, anno 1780 og svingplov, anno 1880) og moderne plov anno 1990. De forskellige pløjemetoders effekt på flora og fauna blev undersøgt (Gjelstrup et al. 2008).


Skjern Å, dynamiske processer i retableringsfasen: Jordbundsfaunaen i Skjern-Å-engene (2001-2004)
Skjern Å projektet var et tværfagligt kulturhistorisk-naturvidenskabeligt projekt ledet af Aarhus Universitet og publiceret samlet (Nielsen,I. & H.-H. Schierup (ed.), 2007. Skjern Å. – Aarhus Universitetsforlag, 219 pp.). Molslaboratoriet bidrog med kapitel 6 (Gjelstrup & Petersen, 2007). Andre publikationer: Jensen & Petersen (2003).

Forskningsprojekter i økologisk Jordbrug (1997 – 99; 1998 – 2000).
Molslaboratoriet deltog i to samarbejdsprojekter med henblik på forståelse af jordbundsfaunaens betydning for næringsstofomsætningen i økologisk dyrket landbrugsjord og betydningen af forskellige metoder til jordbearbejdning for faunaens trivsel.

De økologiske projekter var organiseret under Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) og blev udført på hhv. Forsøgscenter Foulum, Danmarks Jordbrugsforskning,  og den økologiske forsøgsgård, Rugballegård, ved Forskningscenter Bygholm. – Publikationer: Axelsen et al. (2000, 2001), Petersen (2000, 2001, 2002), Petersen & Gjelstrup (1997).

Pesticidprojekter:
Molslaboratoriet deltog i ”Danish National Pesticide Research Programme” med følgende projekter:

Arealanvendelse – jordbrugeren som landskabsforvalter: Husdyrgræsningens langtidseffekt på hede- , overdrevs- og skovøkosystemer (1997 – 2001):
Undersøgelser af effekten af husdyrgræsning på stofkredsløb, vegetation og fauna blev udført i Mols Bjerge ved samarbejde mellem Naturhistorisk Museum og Miljøministeriets Forskningscenter for Skov og Landskab.  Naturhistorisk Museum/Molslaboratoriet bidrog især med  Faunaundersøgelser.  – Undersøgelsens samlede resultater er publiceret i  Pedersen, Buttenschøn og Jensen (2001).

The effect of pesticides on behaviour, population dynamics and biodiversity of microarthropods (1994 – 95):
Laboratorieundersøgelse af insekticidet dimethoats effekt på adfærd og langtidsvirkning på vækst og reproduction blev udført for 3 collembolarter. – Publikationer: Petersen & Gjelstrup (1998a, b, c).

Effects of Pesticides on Soil Meso- and Microfauna (1990 – 92):
Udvikling og afprøvning af en semi-felt metode (felt-mikrokosmer) til test af bekæmpelsesmidlers virkning på populationer af mikroleddyr. En enkelt collembolart og denne art sammen med en predator (rovmide) blev anvendt ved testen. Publikation: Petersen & Gjelstrup (1995).

Nulstillingsprojektet:
Undersøgelse af vegetationens og faunaens succession efter rydning og kortvarig dyrkning af et ca. 2 ha lyng- og græshedeareal på Molslaboratoriets område 1979 - 1996. Samarbejdsprojekt med Aarhus Universitet, Botanisk Institut. - Publikationer: Petersen & Gjelstrup (1987), Petersen (1995), Rehfeldt (1999), Hansen, M.D.D. (2006).

Hestehaveprojektet:
Undersøgelse af en bøgeskov som økosystem, det danske hovedbidrag til en global forskningsindsats, ”International Biological Programme” (I.B.P.), hovedsageligt udført i årene 1967 - 72. Omkring 30 forskere og specialestuderende fra 6 danske og 1 svensk forskningsintitutter deltog med undersøgelser baseret på indsamlinger fra en 3 ha stor parcel i ca. 90-årig bøgebestand i Hestehaveskoven ved Kalø. Molslaboratoriet var især engageret i undersøgelser af jordbundsfaunaen.

Læs publikationslisten

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk